page image

Statut

STATUTUL CONFEDERAŢIEI NAŢIONALE A PATRONATULUI ROMÂN

 

CUPRINS:

 1. Denumirea, sediul, forma juridică şi durata
 2. Scopul
 3. Obiectul de activitate
 4. Membrii confederaţiei – drepturi şi obligaţii
 5. Organizarea şi conducerea confederaţiei
 6. Conferinţa naţională
 7. Consiliul de conducere
 8. Comitetul director
 9. Directorul general şi aparatul executiv
 10. Comisia de cenzori
 11. Mijloace financiare
 12. Răspunderi
 13. Alte prevederi
 14. Dizolvarea şi lichidarea confederaţiei

 

 1. DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICĂ ŞI DURATA

 

1.1. Denumirea organizaţiei este CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN, prescurtat C.N.P.R.

 

1.2. Sediul: Bucureşti, str. Mendeleev, nr.36-38, Sectorul 1.

 

1.3. Confederaţia Naţională a Patronatului Român – C.N.P.R. este asociaţie autonomă, neguvernamentală, fără caracter politic, care îşi desfăşoară activitatea în temeiul dispoziţiilor legale şi ale prezentului statut.

 

1.4. C.N.P.R. este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, reprezentând o structură asociativă înregistrată laTribunalul Municipiului Bucureşti sub numărul 10/1992 pe baza sentinţei civile numărul 11 din 17 august 1992, ca urmare a actului constitutiv aprobat de Conferinţa Naţională din 21 aprilie 1992.

 

1.5. Durata confederaţiei este nelimitată.

 

 

 1. SCOPUL

 

Scopul Confederaţiei îl constituie:

 

 1. a) Promovarea şi apărarea intereselor legitime ale membrilor în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice;
 2. b) Realizarea unui dialog permanent cu Guvernul şi cu organizaţiile sindicale la nivel naţional pe probleme de interes economic general, inclusiv prin participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, care privesc activităţile patronale;
 3. c) Promovarea, în cooperare cu celelalte structuri asociative patronale la nivel naţional, a principiilor dezvoltării economice durabile, ale progresului social, ale economiei de piaţă într-un climat de concurenţă loială;
 4. d) Îmbunătăţirea mediului de afaceri din România şi perfecţionarea mecanismului economic.

 

 

 1. OBIECTUL DE ACTIVITATE

 

3.1. C.N.P.R. promovează, susţine şi apără interesele comune economice, tehnice şi juridice precum şi acţiunile de cooperare ale membrilor săi; acordă sprijn în elaborarea şi aplicarea strategiei proprii, fără a se implica în activitatea acestora şi fără a le afecta independenţa;

Confederaţia acţionează pentru respectarea legalităţii, eticii profesionale, precum şi a normelor privind concurenţa loială în activitatea economică şi în relaţiile dintre organizaţiile patronale membre, care să asigure şanse egale fiecăruia.

Confederaţia promovează solidaritatea patronală a membrilor asociaţi, în scopul participării coerente şi colective la dezvoltarea economică a ţării.

 

3.2. Confederaţia acţionează pentru impulsionarea procesului de privatizare prin identificarea elementelor de logistică în diferite domenii de actvitate ale economiei, având ca scop final obţinerea profitabilităţii maxime.

 

3.3. C.N.P.R. participă activ la dialogul social şi contribuie la punerea în valoare a experienţei, cunoştinţelor şi informaţiilor acumulate, care să faciliteze elaborarea deciziilor interesând activitatea agenţilor economici.

 

3.4. Desemnează, în condiţiile legii, reprezentanţii pentru negocierea şi încheierea Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional, la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile publice, precum şi cu structurile tripartite de conducere şi de dialog social constituite la nivel naţional.

 

3.5. Elaborează avizul prealabil, în numele structurilor patronale reprezentative, cerut de art.9 din Legea Patronatelor, pentru întocmirea proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern, care privesc activitatea patronală.

 

3.6. Oferă consultanţă Guvernului, potrivit art. 10 lit. “d” din Legea Patronatelor pentru iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economică şi participă în structurile de coordonare şi gestionare a programelor cu Uniunea Europeană.

 

3.7. Înaintează autorităţilor publice competente propuneri pentru acte normative, în domeniile de interes patronal, potrivit art. 13 din Legea Patronatelor.

 

3.8. Confederaţia colaborează cu organele administraţiei publice şi cu alte organisme în stabilirea impozitelor, taxelor, tarifelor, preţurilor produselor şi altele.

 

3.9. C.N.P.R. conlucrează cu organele de specialitate în domeniul protecţiei sociale şi creerii condiţiilor pentru redistribuirea forţei de muncă disponibilizată temporar.

 

3.10. Confederaţia colaborează cu federaţii şi confederaţii similare din străinătate.

 

3.11. În vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost înfiinţată, Confederaţia sprijnă membrii săi, prin:

 

3.11.1. În condiţiile art.16 lit. “b” şi “c” din Legea Patronatelor, Confederaţia editează publicaţii de specialitate, organizează manifestări tehnico-ştiinţifice, colectează, prelucrează şi difuzează informaţii de interes, cu privire la:

 1. a) legislaţia şi politica economică, financiar-bancară şi valutară, fiscală, comercială, vamală a statului român şi a altor state a căror piaţă prezintă interes pentru membrii confederaţiei;
 2. b) orientarea şi tendinţele pieţei;
 3. c) evoluţia cercetărilor ştiinţifice şi rezultatele acestora, norme tehnice şi standarde, evoluţia tehnologiilor în diferite domenii;
 4. d) teoria şi practica managementului în condiţiile economiei de piaţă, inclusiv evaluarea resurselor umane.

3.11.2. Iniţierea de acţiuni conform art. 13 din Legea Patronatelor, pentru susţinerea promovării unor reglementări în domeniile de interes patronal.

3.11.3. Facilitarea constituirii unor instituţii de ajutor şi credit mutual pentru membrii confederaţiei.

3.11.4. Promovarea şi colaborarea la formarea de cadre de înaltă calificare pentru management şi gestiune economică.

3.11.5. Organizarea de conferinţe, seminarii, simpozioane, expoziţii şi alte manifestări colective de interes comun.

3.11.6. Facilitarea obţinerii de către organizaţiile patronale membre a unor servicii, inclusiv prin antrenarea de instituţii specializate, în domeniile de consultanţă, informatizare, studii de marketing şi fezabilitate, asistenţă de specialitate în fundamentarea deciziilor, expertize, cursuri de pregătire, asistenţă juridică de utilizare a sistemelor informatice.

3.11.7. Promovarea unor practici comerciale corespunzătoare intereselor membrilor confederaţiei pe terţe pieţe.

 

3.12. C.N.P.R. întreţine relaţii cu presa şi cu celelalte mijloace de informare în masă, în vederea asigurării unei prezenţe active a confederaţiei şi a membrilor acesteia în mass -media.

 

3.13. C.N.P.R. desfăşoară activităţi internaţionale, având ca obiective:

 

3.13.1. Promovarea exporturilor, atragerea investiţiilor străine de capital şi cooperarea internaţională în domenii de activitate ce interesează organizaţiile patronale, asociaţiile profesionale şi societăţile comerciale membre;

3.13.2. Dezvoltarea schimbului de informaţii şi publicaţii, a schimburilor de experienţă şi expoziţii-târguri, facilitarea de vizite de afaceri între firme, asociaţii, federaţii şi confederaţii româneşti şi străine, urmărind totodată proiectarea unei imagini reale a României în lume;

3.13.3. În scopul promovării şi apărării intereselor membrilor săi pe plan internaţional, Confederaţia:

 1. a) stabileşte relaţii de colaborare cu asociaţii profesionale, federaţii şi confederaţii similare din alte ţări;
 2. b) se afiliază la uniuni internaţionale patronale şi la alte uniuni internaţionale similare;
 3. c) sprijină participarea membrilor săi la reuniunile organismelor internaţionale la care este interesată.

 

3.14. Confederaţia poate edita ziare, reviste şi alte publicaţii proprii.

 

3.15. Confederaţia poate – coform art. 16 litera “c” din Legea Patronatelor – să înfiinţeze în interesul membrilor săi unităţi economico-sociale, comerciale, precum şi bancă proprie pentru operaţii financiare în lei şi valută.

 

3.16. Obiectul de activitate al confederaţiei poate fi modificat sau completat prin hotărârea conferinţei naţionale a membrilor săi.

 

 

 1. MEMBRII CONFEDERAŢIEI – DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

 

4.1. Membru al C.N.P.R. poate fi orice organizaţie patronală care reprezintă agenţi economici din industrie, agricultură şi alimentaţie, construcţii, transporturi, comunicaţii, gospodăria comunală şi locativă, comerţ, turism, finanţe, servicii, învăţământ, sănătate, cercetare, proiectare, cultură şi alte domenii, precum şi asociaţii profesionale care nu au o organizaţie patronală corespondentă şi societăţi comerciale necuprinse în structurile organizaţiilor patronale membre ale C.N.P.R., indiferent de natura capitalului, care şi-au exprimat în mod liber voinţa de a face parte din confederaţie.

 

4.2. Semnatarii actului constitutiv al C.N.P.R. sunt membrii fondatori.

 

4.3. Calitatea de membru al confederaţiei se poate dobândi şi ulterior constituirii acesteia, în baza adeziunii, exprimată în scris şi acceptarea statutului acesteia.

 

4.4. Fiecare membru al confederaţiei are, următoarele drepturi:

 1. a) să participe la lucrările Conferinţei Naţionale a Confederaţiei, cu drept de vot pentru adoptarea tuturor hotărârilor;
 2. b) să fie ales în oricare din organele de conducere sau de specialitate ale confederaţiei, în condiţiile prezentului statut;
 3. c) să fie apărat împotriva concurenţei neloiale şi împotriva abuzurilor administrative şi sindicale;
 4. d) să participe la manifestările organizate de Confederaţie în ţară şi străinătate;
 5. e) să primească informaţiile de care dispune Confederaţia referitoare la problemele comerciale, financiare, bancare, valutare, fiscale, vamale, juridice, tehnice, tehnologice, manageriale;
 6. f) să primească publicaţiile Confederaţiei, contra cost sau după caz gratuit şi să publice în acestea articole, comunicări, informaţii şi reclame;
 7. g) să primească asistenţă şi consultanţă în vederea fundamentării deciziilor proprii;

 

4.5. Fiecare membru al Confederaţiei are următoarele obligaţii:

 1. a) să promoveze obiectivele Confederaţiei;
 2. b) să respecte normele de etică profesională şi ţinută morală în activitatea economică şi relaţiile cu ceilalţi membri;
 3. c) să militeze pentru creşterea prestigiului Confederaţiei şi al membrilor acesteia, în ţară şi în străinătate;
 4. d) să participe la acţiunile organizate de Confederaţie;
 5. e) să respecte prevederile statutului şi hotărârile Conferinţei Naţionale a Confederaţiei;
 6. f) să achite la timp cotizaţia stabilită de Conferinţa Naţională şi să susţină material Confederaţia;
 7. g) de a nu promova, prin intermediul Confederaţiei, interesele politice ale partidelor.

 

4.6. Calitatea de membru al Confederaţiei încetează:

 1. a) la cerere;
 2. b) prin excludere, în caz de:

– neplată a cotizaţiei timp de un an;

– nerespectare a obligaţiilor ce-i revin potrivit statutului;

– pierdere a drepturilor civile.

Încetarea calităţii de membru al Confederaţiei se hotărăşte de Conferinţa Naţională, cu 75% din numărul voturilor exprimate. Consiliul de conducere al Confederaţiei poate hotărî suspendarea calităţii de membru al acesteia, până la prima Conferinţă Naţională, în cazul în care sunt întrunite una sau mai multe prevederi de la punctul b) de mai sus.

 

 

 1. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONFEDERAŢIEI

 

5.1. C.N.P.R. este organizată pe secţiuni. Acestea sunt conduse de către un preşedinte, secondat de 1-3 vicepreşedinţi.

Secţiunile C.N.P.R. sunt:

– transporturi şi comuncaţii;

– agricultură şi alimentaţie;

– industrie;

– construcţii;

– comerţ, turism, servicii;

– întreprinderi mici şi mijlocii;

– cercetare, proiectare, învăţământ, cultură;

– sănătate.

Consiliul de conducere poate aproba suplimentarea secţiunilor în funcţie de necesităţi.

 

5.2. Organele de conducere sunt:

– Conferinţa naţională;

– Consiliul de conducere;

– Comitetul director.

 

 

 1. CONFERINŢA NAŢIONALĂ

 

6.1. Conferinţa Naţională este organul suprem de conducere al Confederaţiei, fiind constituită dintr-un număr de reprezentanţi cu drept de vot ai fiecărei oganizaţii patronale, asociaţii profesionale şi respectiv ai societăţii comerciale independente, membră a Confederaţiei. Numărul de voturi se stabileşte anual în funcţie de nivelul cotizaţiei pe care o plăteşte fiecare organizaţie patronală.

Drepturile de vot se exercită proporţional cu nivelul achitării cotizaţiei stabilite. Cotizaţia anuală se plăteşte în două rate, trimestriale, până la sfârşitul semestrului I.

Asociaţiile profesionale şi societăţile comerciale membre au dreptul la câte un vot.

 

6.2. Conferinţa Naţională se convoacă de către preşedintele consiliului de conducere al C.N.P.R. şi se întruneşte o dată pe an, în trimestrul I, în sesiune ordinară, şi ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară. Data locul şi ordinea de zi se anunţă membrilor Confederaţiei prin corespondenţă şi prin mijloacele de informare în masă, cu 15 zile înainte de termenul stabilit. Odată cu convocarea, se pun la dispoziţia membrilor confederaţiei ordinea de zi şi documentele supuse dezbaterii.

 

6.3. Conferinţa Naţională poate fi convocată şi la cererea a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Confederaţiei.

 

6.4. Conferinţa Naţională este prezidată de preşedintele consiliului de conducere sau de un vicepreşedinte, desemnat.

 

6.5. Hotărârile membrilor Confederaţiei se iau în Conferinţa Naţională, dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul voturilor Confederaţiei. În cazul în care la prima convocare nu se întruneşte majoritatea din numărul voturilor, noua conferinţă va avea loc în a 7-a zi, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi, fiind statutar constituită, cu numărul membrilor prezenţi.

 

6.6. Conferinţa Naţională hotărăşte cu majoritatea voturilor membrilor Confederaţiei prezenţi în sesiune.

 

6.7. Modificarea prevederilor statutului se poate face cu votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi.

 

6.8. Votul poate fi exprimat direct, prin corespondenţă sau împuternicire scrisă dată unui alt reprezentant al unei organizaţii patronale membră a confederaţiei.

 

6.9. Conferinţa Naţională a membrilor are următoarele atribuţii:

 1. a) aprobă statutul C.N.P.R. şi propunerile de modificare a acestuia, cu respectarea condiţiilor de verificare şi aprobare prevăzute de lege;
 2. b) aprobă concepţia şi strategia de dezvoltare a Confederaţiei precum şi programul de activitate al Confederaţiei pentru realizarea obiectivelor acesteia;
 3. c) alege preşedintele C.N.P.R. la propunerea consiliului de conducere, pe o perioadă de 4 ani. Preşedintele poate fi reales pentru încă un mandat. Preşedintele C.N.P.R. este şi preşedintele consiliului de conducere.
 4. d) alege un prim-vicepreşedinte al Confederaţiei, care poate fi şi dintre personalităţile cu îndelungată experienţă managerială şi ale vieţii ştiinţifice, pe o perioadă de patru ani. Prim-vicepreşedintele este membru de drept al consiliului de conducere.
 5. e) alege un vicepreşedinte executiv pe o perioadă de patru ani. Vicepreşedintele executiv este membru de drept al Consiliului de conducere.
 6. f) se înfiinţează funcţia de Preşedinte Onorific al C.N.P.R. Preşedinte Onorific vor putea fi acele persoane care au deţinut funcţia de preşedinte al Confederaţiei şi au desfăşurat o activitate prestigioasă în cadrul Confederaţiei, au promovat în mod constant scopul şi obiectivele acesteia şi prin efortul depus au contribuit la consolidarea poziţiei C.N.P.R. în plan intern şi internaţional. Funcţia de Preşedinte Onorific se propune de Consiliul de conducere al C.N.P.R. şi se aprobă de Conferinţa Naţională. Preşedintele Onorific participă de drept la reuniunile Consiliului de conducere şi ale Conferinţei Naţionale, cu rol consultativ. Preşedintele Onorific poate convoca Conferinţa Naţională a C.N.P.R. şi să medieze în situaţii deosebite.
 7. g) alege membrii comisiei de cenzori;
 8. h) aprobă excluderea de membri din confederaţie;
 9. i) analizează şi aprobă raportul consiliului de conducere, bilanţul, bugetul, programul de acţiuni şi contribuţia financiară a membrilor Confederaţiei;
 10. j) aprobă raportul comisiei de cenzori;
 11. k) ratifică afilierea sau alte forme de asociere cu organizaţiile patronale interne precum şi cu organizaţii internaţionale patronale similare;
 12. l) aprobă nivelele pentru investiţii şi credite ce se pot contracta;
 13. m) aprobă structura de organizare a Confederaţiei, stabileşte salariile sau indemnizaţiile pentru membrii consiliului de conducere;
 14. n) hotărăşte fuzionarea sau lichidarea Confederaţiei.

 

6.10. La fiecare sesiune a conferinţei naţionale se numeşte un secretar pentru întocmirea unui proces-verbal în care se consemnează problemele analizate şi hotărârile adoptate. Procesul-verbal se semnează de cel care a prezidat şedinţa şi de secretarul sesiunii.

 

 

 1. CONSILIUL DE CONDUCERE

 

7.1. Consiliul de conducere al Confederaţiei este organul de reprezentare generală a C.N.P.R., care asigură conducerea activităţii.

7.2. Consiliul de conducere este format din preşedinte, prim-vicepreşedinte, vice-preşedinte executiv, vicepreşedinţi, directorul general executiv şi din ceilalţi conducători ai organizaţiilor patronale, asociaţiilor profesionale şi societăţilor comerciale componente ale C.N.P.R.

7.3. Consiliul de conducere are, în principal, următoarele atribuţii:

 1. a) asigură realizarea strategiei generale stabilite prin statut şi a hotărârilor conferinţei naţionale;
 2. b) alege, pe bază de reprezentativitate, comitetul director compus din cel mult 21 de membri şi preşedinţii secţiunilor;
 3. c) coordonează şi controlează activitatea comitetului director şi a aparatului executiv al confederaţiei;
 4. d) stabileşte relaţii de colaborare cu federaţii şi confederaţii patronale din alte ţări;
 5. e) aprobă organizarea de concursuri, componenţa juriilor şi premiile care se acordă;
 6. f) analizează execuţia prevederilor bugetare ale Confederaţiei, trimestrial şi anual;
 7. g) prezintă Conferinţei Naţionale raportul anual al Confederaţiei, proiectul de buget, programul de acţiuni, propunerile de investiţii şi plafoanele de credite.

 

7.4. Consiliul de conducere se întruneşte o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie, fiind convocat de preşedinte, şi adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor.

 

7.5. Consiliul de conducere poate folosi colective de experţi şi specialişti, pe bază de contract, şi poate constitui alte compartimente de lucru cu caracter temporar.

 

7.6. Aprobă organigrama şi salariile aparatului executiv al Confederaţiei.

 

7.7. Numeşte directorul general executiv al Confederaţiei, care este membru al Consiliului de conducere şi purtătorul de cuvânt.

 

 

 1. COMITETUL DIRECTOR

 

8.1. În componenţa comitetului director se includ:

– preşedintele C.N.P.R.;

– prim-vicepreşedintele C.N.P.R.;

– vicepreşedintele executiv;

– preşedinţii secţiunilor, care sunt şi vicepreşedinţi ai C.N.P.R.;

– directorul general executiv;

– alţi membri din consiliul de conducere.

 

8.2. Comitetul director se întruneşte o dată pe lună şi ori de câte ori este nevoie.

 

8.3. Comitetul director își desfăşoară activitatea prin aparatul executiv al Confederaţiei şi colectivele de experţi şi specialişti.

 

8.4. Comitetul director stabileşte măsuri operative pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului de conducere.

 

 

 1. DIRECTORUL GENERAL ŞI APARATUL EXECUTIV

 

9.1. Conducerea curentă este asigurată de directorul general executiv.

 

9.2. Directorul general executiv aduce la îndeplinire hotărârile şi măsurile stabilite de

consiliul de conducere şi de comitetul director.

 

9.3. Directorul general executiv angajează confederaţia în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, în limitele mandatului primit de la preşedintele Confederaţiei.

 

9.4. Directorul general executiv încheie contracte în limitele mandatului acordat de preşedinte.

 

9.5. Directorul general executiv poate delega atribuţii şi competenţe personalului din aparatul executiv pe care îl coordonează şi desemnează persoana care îl înlocuieşte în timpul lipsei sale.

 

9.6. Activitatea directorului general executiv este supusă controlului comitetului director şi consiliului de conducere.

 

 

 1. COMISIA DE CENZORI

 

10.1. Comisia de cenzori este compusă din 3 membri – din care unul expert contabil – aleşi de conferinţa naţională pe timp de 4 ani. Membrii comisiei de cenzori aleg preşedintele comisiei.

 

10.2. Comisia de cenzori funcţionează pe baza unui regulament propriu, aprobat de Conferinţa Naţională.

 

10.3. Comisia de cenzori verifică gestiunea Confederaţiei şi prezintă, periodic, consiliului de conducere şi Conferinţei Naţionale rapoarte asupra activităţii desfăşurate, constatări şi propuneri.

 

10.4. Comisia de cenzori se întruneşte trimestrial, la încheierea exerciţiului financiar şi ori de câte ori este nevoie, la cererea preşedintelui consiliului de conducere sau din proprie iniţiativă.

 

 

 1. MIJLOACE FINANCIARE

 

11.1. Patrimoniul C.N.P.R. se compune din patrimoniul iniţial de 10 milioane lei, veniturile prevăzute la alineatul 11.3. şi alte bunuri dobândite în condiţiile legii. Patrimoniul Confederaţiei se foloseşte numai în interesul acesteia, potrivit scopului pentru care a fost constituită.

 

11.2. Activitatea economico-financiară a Confederaţiei se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Conferinţa Naţională a Confederaţiei.

 

11.3. Veniturile Confederaţiei provin din taxele de înscrieri, cotizaţii, sponsorizări, legate, contribuţii pentru fondul destinat negocierii Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional şi activităţi specifice, donaţii, vânzarea publicaţiilor proprii şi alte surse stabilite de Conferinţa Naţională, provenite din realizarea obiectivelor statutului, în condiţiile legii.

 

11.4. Veniturile Confederaţiei se folosesc pentru finanţarea activităţilor prevăzute în statut.

 

11.5. Taxele de înscriere în Confederaţie şi cotizaţiile anuale se stabilesc de către consiliul de conducere în fiecare an.

 

11.6. Confederaţia trebuie să acopere din taxele, cotizaţiile şi celelalte venituri provenite din activitatea sa toate cheltuielile, inclusiv amortizarea investiţiilor, rambursarea creditelor, plata dobânzilor, achitarea altor obligaţii prevăzute de lege.

 

11.7. Confederaţia poate contracta credite, în limitele stabilite de conferinţa naţională.

 

11.8. Din veniturile realizate, după acoperirea tuturor cheltuielilor, Confederaţia îşi poate constitui: fondul de investiţii, fondul de rezervă, fondul pentru recompensarea persoanelor care au contribuţie deosebită la activitatea şi promovarea obiectivelor confederaţiei.

 

11.9. Excedentele sau deficitele bugetare anuale se reportează în anul următor.

 

11.10. Confederaţia nu realizează profit.

 

11.11. Confederaţia efectuează încasări şi plăţi prin casieria proprie şi prin conturi deschise la bancă.

 

 

 1. RĂSPUNDERI

 

12.1. Persoanele care îndeplinesc atribuţii în cadrul Confederaţiei răspund, potrivit legii, de prejudiciile aduse Confederaţiei.

 

 

 1. ALTE PREVDERI

 

13.1. C.N.P.R. se poate asocia cu alte organizaţii patronale similare, cu persoane juridice române sau străine, în vederea realizării unor activităţi comune care prezintă interes pentru Confederaţie, potrivit obiectului său de activitate, prevăzut în statut, cu respectarea prevederilor legale în domeniu. Raporturile dintre asociaţi se stabilesc prin contractul de asociere. Asocierea şi contractul de asociere se aprobă de consiliul de conducere al C.N.P.R.

 

 

 1. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA CONFEDERAŢIEI

 

14.1. Confederaţia patronală se dizolvă în următoarele situaţii:

 1. a) neîndeplinirea obiectivului aprobat prin statut;
 2. b) micşorarea numărului de membri sub limita de 15 membri;
 3. c) prin votul unanim al membrilor săi.

 

14.2. La dizolvarea Confederaţiei, patrimoniul acesteia se repartizează astfel:

 1. a) se achită toate obligaţiile de plată existente;
 2. b) restul patrimoniului se restituie membrilor Confederaţiei, în funcţie de contribuţia fiecăruia la realizarea veniturilor Confederaţiei.

 

 

Prezentul Statut este textul elaborat în conformitate cu art. 21 din Legea Patronatelor, aprobat de Conferinţa Naţională a C.N.P.R. din 14 decembrie 2001 şi modificat prin hotărârea Conferinţei Naţionale a Confederaţiei din 03 aprilie 2003.